top of page

Vuokraehdot

Vuokranantaja (Y-tunnus: 3248248-9) soveltaa varusteiden vuokraamisessa seuraavia
ehtoja. Ehdot ovat molempia osapuolia, vuokranantaja ja vuokraaja, sitovia kun
vuokraaja on ottanut osan tai kaikki vuokraamansa kaluston käyttöönsä tai
maksanut vuokrasta sovitun maksun.


1. Vuokra-aika ja varaaminen
Vuokra-aika sovitaan etukäteen, ja se alkaa vuokrakaluston noutohetkestä ja
päättyy, kun vuokrattu kalusto on palautettu takaisin vuokranantajalle.
Sopimuksessa mainitun sovitun vuokra-ajan ylittäminen ilman vuokranantajan
lupaa voidaan katsoa sopimuksen rikkomiseksi. Vuokraamisen jatkamisesta
voidaan sopia yhdessä vuokranantajan kanssa. Varaaminen tapahtuu
osoitteessa info@talesntents.fi


2. Vuokran suuruus ja maksu
Vuokran suuruus on hinnaston mukainen vuokra, mikä on ilmoitettu
vuokranantajan kotisivuilla, ellei muuta ole sovittu. Vuokra
maksetaan etukäteen ennen kaluston luovuttamista koko sovitulta vuokra-ajalta.

Maksaminen tapahtuu noudon yhteydessä kortilla tai MobilePay, jollei muusta maksutavasta, esim. laskulla, ole  erikseen sovittu. 


3. Peruutukset
Varauksen peruutus tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
varsinaisen varauksen alkamista. Vuokranantaja perii
varauksen mukaisen vuokramaksun, mikäli peruutus tehdään alle
seitsemän (7) päivää ennen vuokrauksen alkamista.


4. Vastuu vuokrauksen kohteesta
Vuokraaja vastaa kaikista vuokrakalustolle vuokra-aikana sattuneista vahingoista
– luonnollista kulumista lukuun ottamatta – sekä vuokrauskaluston katoamisesta.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana täysin tuhoutuneen tai
kadonneen kaluston kulloinkin kyseessä olevan tuotteen voimassa olevan
myyntihinnan mukaisesti. Mahdolliset korjaus- ja kunnostuskulut vuokranantajalla
on oikeus periä vuokraajalta erikseen.


5. Vastuu vuokraesineen aiheuttamasta vahingosta
Vuokranantaja ei vastaa vuokra-aikana kaluston käytöstä vuokraajalle tai
mahdolliselle kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä
vahingoista.


6. Vuokrauskohteen palautusvelvollisuus
Vuokraajan velvollisuutena on palauttaa vuokraamansa kalusto vuokranantajalle
vuokra-ajan päättymiseen mennessä samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle
antamisen yhteydessä. Kalusto tulee luovuttaa samaan toimipisteeseen, josta
vuokraus on tapahtunut, ellei tapauskohtaisesti toisin ole sovittu. Mikäli tuotetta ei
palauteta sovitun mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus periä korvaus jokaisesta
myöhästyneestä vuorokaudesta seuraavan mukaisesti: 25€/vrk.

7. Vuokranantajan velvollisuudet
Vuokranantaja sitoutuu luovuttamaan vuokratun kaluston sovitun paikan ja ajan
mukaisesti.


8. Keskeytysvahingot
Vuokranantaja ei vastaa kaluston rikkoutumisen, tuhoutumisen tai muun
sellaisen syyn takia vuokraajalle mahdollisesti syntyvistä vahingoista,
peruuntumisista tai lisäkustannuksista.


9. Purkuoikeus
Mikäli vuokraaja ei täytä tämän sopimuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien
lisäsopimusten mukaisia velvoitteita, kuten esimerkiksi esineen
hoitovelvollisuutta, on vuokranantajalla oikeutettu ilman erillistä irtisanomista
välittömästi purkamaan sopimuksen kesken sopimuskauden. Tällöin
vuokralaisen oikeus käyttää vuokraesinettä loppuu välittömästi ja vuokranantajan
on oikeus hakea vuokraesine takaisin vuokraajaa kuulematta. Vuokranantaja
vastaa kaikista palautus- ja takaisinottokustannuksista, eikä vuokranantajana
tässä tapauksessa ole velvollinen palauttamaan jo maksettuja vuokria.


Vuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi.

bottom of page